Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen
1. Onder Kraamcentrum Echt en omstreken wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaat Kraamcentrum Echt en omstreken, gevestigd en kantoorhoudend in de provincie.
2. Onder cliënt wordt begrepen, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door de zorgverleners van Kraamcentrum Echt en omstreken worden verricht.
3. Onder zorgverleners wordt verstaan, de verzorging van moeder, pasgeborene(n) en eventueel overige gezinsleden, gedurende de kraamperiode.
4. Onder zorgeenheden wordt verstaan het aantal uren dat op een dag zorgverlening wordt verleend.

Artikel 2- Zorgwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraamcentrum Echt en omstreken haar zorgverleners en de cliënt.
2. Afwijkende voorwaarden, bedingen en bijstellingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden bedingen en bijstelling door Kraamcentrum Echt en omstreken uitdrukkelijk zijn aanvaardt.
3. Bij de organisatie en uitvoering van de in art. 1, lid 3 bedoelde werkzaamheden van Kraamcentrum Echt en omstreken wordt uitgegaan van de door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg vastgestelde Basis Kwaliteitseisen Kraamzorg en daarnaast de door Kraamcentrum Echt en Omstreken vastgelegde werkprocedures, bevoegdheden kraamverzorgende, hygiënerichtlijnen, privacyreglement en klachtenreglement.

Artikel 3 - Zorgovereenkomst
1. een zorgovereenkomst komt tot stand zodra deze door de zorgverlener en de cliënt is ondertekend.
2. De zorgverlening bestaat uit zorgeenheden, die naar keuze van de cliënt kunnen bestaan uit gegarandeerde moeder- en kindzorg, eventueel aangevuld met huishoudelijke werkzaamheden en overige taken, zoals omschreven in de informatiebrochure, die de cliënt tegelijkertijd met het inschrijfformulier ontvangt. De inhoud van de zorgovereenkomst gaat niet verder dan de werkzaamheden die uitdrukkelijk in de informatiebrochure worden omschreven.
3. Het aantal dagen van de zorgverlening is afhankelijk van de verzekering van de cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende verzekering.
4. Indien Kraamcentrum Echt en omstreken door overmacht geen zorg kan leveren, kan de overeenkomst door een der partijen worden ontbonden.
5. Kraamcentrum Echt en omstreken garandeert, behoudens de onder art. 3, lid 4 genoemde situatie, te allen tijde de zorg voor moeder en kind met een minimum van 24 uur, inclusief de bevalling.
6. Kraamcentrum Echt en omstreken streeft per kraamperiode naar minimale wisseling van kraamverzorgende.
7. Zowel Kraamcentrum Echt en omstreken als de cliënt kunnen in onderling overleg:
1. Afwijken van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst
2. Bijstellen van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst.

Artikel 4 - Inschrijving
1. De inschrijving voor zorgverlening is eerst definitief nadat door Kraamcentrum Echt en omstreken het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen per mail of post en deze inschrijving door Kraamcentrum Echt en omstreken aan u is bevestigd. Wanneer Kraamcentrum Echt en Omstreken de zorg bevestigd heeft door middel van de bevestigingsbrief, uitzetlijst en de lijst zwanger wat moet er allemaal geregeld worden bent u gegarandeerd van zorg. Wanneer client alsnog besluit geen zorg te wensen ontvangen van kraamcentrum Echt en omstreken zullen wij administratiekosten en annuleringskosten in rekening gaan brengen bij de client. Per 01/01/2012 bedraagt deze 150 euro, deze kosten worden niet door de verzekering vergoedt.

Artikel 5 - Tarieven
1. De kosten voor de kraamzorg zijn op opgebouwd uit verschillende tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen en daarvoor geldende wettelijke regelingen. Door Kraamcentrum Echt en omstreken worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht.
1. De inschrijving
2. De intake
3. Assistentie bij de bevalling
4. De geboden uren kraamzorg
2. Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Kraamcentrum Echt en omstreken aangegeven wijze.
3. Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling is overeengekomen. Kraamcentrum Echt en omstreken is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, te vermeerderen met administratiekosten.
4. Bij niet-tijdige betaling heeft Kraamcentrum Echt en omstreken het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen. Indien Kraamcentrum Echt en omstreken tot incassomaatregelen overgaat is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het uitstaande bedrag.
5. De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 - Uitvoering van de zorgverlening
1. Kraamcentrum Echt en Omstreken is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende 7 dagen per week.
2. Ingeval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen 45 minuten nadat de melding bij Kraamcentrum Echt en omstreken heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

Artikel 7 - Urenverantwoording
1. Gedurende de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier bijgehouden. Dit formulier dient voor akkoord te worden getekend door de kraamverzorgende en de cliënt.
2. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op het urenregistratieformulier en deze uren te betalen conform het daartoe op dat moment geldende tarief.
3. Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien de cliënt geen verzekering heeft afgesloten, waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de cliënt.

Artikel 8 - Annulering
1. Indien de cliënt besluit, na inschrijving geen gebruik meer te maken van de diensten van Kraamcentrum Echt en omstreken kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt Kraamcentrum Echt en omstreken altijd schriftelijk op de hoogte te brengen. Kraamcentrum Echt en Omstreken zal dan de administratiekosten, annuleringskosten bij client in rekening brengen, dit bedraagt per 01/01/2012 €150 euro en wordt NIET door de verzekering vergoedt!
2. Ingeval van opzegging van de zorgovereenkomst ten tijde van de zorgverlening wordt het in de overeenkomst overeengekomen aantal uren altijd volledig in rekening gebracht. Ook de wettelijke eigen bijdrage dient dan volledig betaald te worden aan de zorgverzekeraar.

Artikel 9 - Klachtenprocedure
1. Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening door Kraamcentrum Echt en omstreken, zulks met uitzondering van klachten over tarieven en van schadeclaims worden behandeld op basis van het klachtenreglement van Kraamcentrum Echt en omstreken. Een exemplaar van het klachtenreglement kan op verzoek worden toegezonden.
2. Een klacht kan worden ingediend tot een jaar na het plaatsvinden van het feit of gebeurtenis waarover wordt geklaagd.

Artikel 10 - Ontbinden zorgovereenkomst door Kraamcentrum Echt en Omstreken
1. Kraamcentrum Echt en omstreken is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende situaties:
o Indien de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener onveilig, ongezond en risicovol zijn en/of niet voldoen aan de Wet te verbetering Arbeidsomstandigheden, zulks ter beoordeling van Kraamcentrum Echt en omstreken
o Indien jegens de zorgverlener ongewenste intimiteiten, discriminatie en dreiging met geweld plaatsvinden
o Indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende in ernstige mate belemmert.
2. Ingeval van ontbinding van de zorgovereenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel is de cliënt het volledige bedrag ter zake van de in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal uren verschuldigd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Kraamcentrum Echt en omstreken is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die door een kraamverzorgende aan de cliënt is veroorzaakt, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van deze kraamverzorgende.
2. In geen geval is Kraamcentrum gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die zij, of haar zorgverleners in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
3. De aansprakelijkheid van Kraamcentrum en de kraamverzorgende wordt uitgesloten voor schade aan zaken van de cliënt, die ontstaat tijdens het uitvoeren aan de overeengekomen kraamzorg.
4. Cliënt vrijwaart Kraamcentrum Echt en omstreken en de kraamverzorgende voor alle aanspraken van derden betreffende schade die voor deze derden zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg. Eventuele schade dient binnen 48 uur na beëindiging van de kraamzorg schriftelijk te worden gemeld, schademeldingen na deze termijn worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 12 - Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomsten tussen Kraamcentrum Echt en Omstreken en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Oktober 2011 Kraamcentrum Echt en Omstreken
 

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Wij zullen zo snel mogelijk een reactie geven.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.
https://www.babytaal.nl/
https://www.geboortezorgacademie.nl/
https://www.hkz.nl/iso-9001-makkelijker-dan-hkz/
https://bogeboortezorg.nl/
https://www.s-bb.nl/
https://www.natuurlijkekraamzorg.eu/